VICTORIA - Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet

UWAGA !!!
Bieżące informacje o działalności stowarzyszenia Victoria znajdują się na stronie na Facebooku
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Kobiet-Victoria-219850051437085/

Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Linki
Kontakt
Galeria
Szukaj
Dzisiejsze wydarzenia
Informacje o nas

Nasza misja
Program działania
Historia...
Stałe formy pomocy
Zarząd...
Statut...
Zrealizowane Projekty...


Die Charakteristik des Vereins 'Victoria'


The characteristics of the association 'Victoria''
POLITYKA COOKIES
Wykorzystujemy infor-
macje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies

Ostatnie Artykuły
„Gniew"
Gniew na przemoc dom...
"Gniew" kryminał o p...
SERGIO DE ARANA: KTO...
Matka Boska płacze k...
Historia Stowarzyszenia
Dane statystyczne
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet. „Victoria” działa na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Stowarzyszenie brało udział w projektach krajowych (współpraca z Fundacją Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych „Ośka”, Fundacja Centrum Promocji Kobiet) oraz w projekcie ponadnarodowym (współpraca z Centrum Biznesu Kobiet na Ukrainie).Stowarzyszenie liczy około 30 członkiń/ów. Zatrudnia od 5 do 12 osób w zależności od liczby projektów. Zaplecze materialne stanowią dwa biura wynajmowane ze środków pochodzących z projektów. Źródła finansowania organizacji to głównie środki pochodzące z projektów, w niewielkim stopniu z darowizn i składek członkowskich. Organizacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
Dane historyczne

Początki organizacji wiążą się z funkcjonowaniem w Rzeszowie projektu pt. „Nie jesteś sama” (Program kobiecy Fundacji im. Stefana Batorego) prowadzonego przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie w 2000 roku. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Poszukujących Pracy „Victoria” zostało powołane po spotkaniach otwartych na trzech największych osiedlach Rzeszowa (listopad 2000) organizowanych w ramach tego projektu. Zaproszeniem na spotkania zainteresowały się przede wszystkim kobiety borykające się z konkretnymi problemami (przemocą w rodzinie, uzależnieniami, problemami zdrowotnymi i utratą pracy). Od grudnia 2000 do 31 stycznia 2002 roku (rejestracja w KRS) Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Poszukujących Pracy prowadziło działalność jako grupa nieformalna. 7 stycznia 2002 roku odbyło się ponowne zebranie założycielskie Stowarzyszenia, na którym wybrano nowy Zarząd, opracowano misję, wizję i statut oraz cele i metody działania. W grudniu 2008 roku Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Poszukujących Pracy „Victoria” zmieniło nazwę na Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”. Było to związane z faktem prowadzenia przez Stowarzyszenie działań nie tylko w zakresie poszukiwania przez kobiety pracy, ale w innych zakresach (przemoc w rodzinie, uzależnienia, problemy zdrowotne itd.)
Główna idea, cele

Główny cel Stowarzyszenia to niesienie pomocy bezrobotnym kobietom z regionu Podkarpacia. Organizacja koncentruje swoje działania wokół problemów osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) pozostających w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej brakiem zatrudnienia. Podejmowane działania mają na celu skuteczny powrót kobiet na rynek pracy po przerwach spowodowanych opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz pomaganiem w nabyciu nowych kluczowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Istotną z punktu widzenia Stowarzyszenia jest działalność na rzecz usamodzielniania się, nabycia wiary w siebie, pewności w poruszaniu się po rynku pracy, nabycia umiejętności w poszukiwaniu, zdobyciu i utrzymaniu pracy przez kobiety z różnych środowisk, o zróżnicowanym statusie zawodowym i w różnym wieku. Ze względu na trudną sytuację w jakiej znajdują się beneficjentki organizacji, Stowarzyszenie funkcjonuje jako grupa wsparcia - stara się stworzyć kobietom możliwość wspólnego przebywania, dzielenia się doświadczeniem oraz odkrywania swoich umiejętności. Poprzez działalność szkoleniową oraz informacyjną nasze Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniem szeroko pojętej dyskryminacji kobiet w życiu społecznym i zawodowym. Tym samym usiłuje zapobiegać zjawiskom skrajnego ubóstwa rodzin, patologiom społecznym i pogarszającej się sytuacji ekonomicznej kobiet. Stowarzyszenie stanowi platformę działania i tworzenia inicjatyw podnoszących jakość życia kobiet – włącza do współpracy kobiety kreatywne, aktywne zawodowo, społecznie i politycznie, czyli takie, które swoimi działaniami i osiągnięciami mogą dać impuls mniej aktywnym środowiskom kobiet. „Victoria” jest stosunkowo młodą organizacją. Jej fazy rozwoju ściśle wiążą się z realizowanymi projektami. Ważne daty dla organizacji oznaczają kolejne działania, czyli: w 2002 roku stworzenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Kolbuszowej, w 2002 roku aktywny udział Stowarzyszenia w debacie publicznej związanej z wyborami samorządowymi. Ważnym z punktu widzenia ewolucji Stowarzyszenia jest kontakt i współpraca z Ośrodkiem Informacji Środowisk Kobiecych (Ośka), efektem której było stworzenie Rzeszowskiego Forum Kobiet w 2000 roku. Następnie powołanie Centrum Edukacji Ustawicznej „Promotor” działającego w ramach Forum. W roku 2003, ze względu na brak lokalu działalność Stowarzyszenia została w dużej mierze ograniczona. Wraz z wejściem Stowarzyszenia jako partnera w projekty finansowane przez Unię Europejską (EQUAL) w 2004 roku pojawiły się środki na wynajęcie lokalu oraz zakup sprzętu biurowego. Stowarzyszenie liczy około 30 członkiń/ów. Zarząd składa się w chwili obecnej 4 kobiet.
Kontekst społeczny i ekonomiczny działania organizacji

Grupa odbiorców to bezrobotne kobiety z regionu Podkarpacia. Zainteresowanie nakierowane jest szczególnie na pomoc następującej grupie – kobietom po urlopach macierzyńskich oraz kobietom po 35. roku życia. Część beneficjentów angażuje się w działalność Stowarzyszenia, przykładowo są zatrudnione w Stowarzyszeniu 2 beneficjentki Z danych zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006 rysuje się następująca sytuacje społeczno-ekonomiczna, w której działa organizacja: niski poziom wykształcenia, słaba infrastruktura szkół wyższych, odpływ ludzi wykształconych z regionu. Słaby ekonomicznie sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ukryte bezrobocie na wsi. Tendencja starzenia się ludności wiejskiej. Niska jakość życia oraz poziom dochodów ludności. Na terenie samego miasta Rzeszowa bezrobocie jest na stosunkowo niskim poziomie (7%), natomiast pod względem przeciętnej płacy województwo podkarpackie zajmuje 16 pozycję w kraju , w związku z czym działania organizacji skierowane są w dużej mierze na pomoc kobietom w mniejszych miejscowościach regionu. Poziom bezrobocia usytuowany na takim poziomie sprawia, że problem aktywizacji zawodowej kobiet (przynajmniej na terenie Rzeszowa) nie jest uznawany za istotny przez PUP-y, MOPS-y. Rola Stowarzyszenia w dużej mierze sprowadza się do rzecznictwa interesów tej grupy na forum publicznym (organizacja konferencji, tworzenie stałego systemu wsparcia i pomocy psychologicznej i prawnej bezrobotnym kobietom i ich rodzinom).
Silne i słabe strony organizacji
Jak na stosunkowo krótki okres działania „Victoria” ma spore osiągnięcia i duże doświadczenie w obszarze aktywizacji zawodowej kobiet. Uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach EQUAL-a pozwoliło organizacji nie tylko tworzyć partnerstwa lokalne oraz realizować cele statutowe, ale w ogóle funkcjonować (utrzymywać biuro) – absorpcja środków unijnych stanowiła szansę rozwoju organizacji. Słabą stroną organizacji jest niestabilność finansowa, co powoduje ograniczenie działań (np. w roku 2003). Problem aktywizacji zawodowej kobiet nie jest uznawany za priorytetowy przez władze lokalne, co często ogranicza możliwości otrzymywania dotacji ze strony samorządowej. Ponadto bycie organizacją kobiecą (feministyczną) często nie ułatwia kontaktów z instytucjami samorządowymi.
Charakterystyka dotychczas zrealizowanych programów

--> „Sposób na przetrwanie”- Wiejski Ośrodek Edukacji

Celem programu była aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet z miejscowości Kolbuszowa. W efekcie działań stworzono sieć lokalnego partnerstwa, utworzono grupy wsparcia dla osób trwale lub czasowo bezrobotnych, Ponadto przeprowadzono zajęcia z promocji rzemiosła i wytworów lokalnej sztuki ludowej (w tym zapomnianych zawodów), stworzono nowe możliwości zatrudnienia, lub uzyskiwania dodatkowych dochodów dla beneficjentów projektu, powołano „Klubu Ciekawskich”- w celu opiekowania się dziećmi uczestniczek zajęć. Projekt finansowany był przez Akademię Rozwoju Filantropii.
--> Lokalne Ośrodki Wspomagania Aktywności Kobiet
Program dotyczył przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu kobiet wiejskich poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową. Projekt finansowany był przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
--> Diagnoza zjawisk przemocy domowej na terenie Podkarpacia
Celem projektu było przygotowanie diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie Podkarpacia, oraz stworzenie lokalnych, partnerskich sieci współpracy z instytucjami zadaniowo zajmującymi się rozwiązywaniem problemu. Źródło dotacji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
Rzeszowskie Forum Kobiet

To spotkanie nieformalnej grupy przy Stowarzyszeniu. Celem projektu było poszerzenie udziału kobiet w życiu społecznym i wzmacnianie świadomości obywatelskiej kobiet. W ramach działania projektu prowadzono cykl szkoleń i warsztatów m.in.: dla liderek i wolontariuszek „Jak skutecznie działać w organizacji”, warsztat WenDo, także cykl spotkań „Jak wybierać? Jak głosować? Czy głosować? - wybory do Parlamentu Europejskiego”, „Co możesz zrobić tu i teraz”. Projekt finansowany przez Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych.
--> Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych

W ramach projektu prowadzono działania zmierzające do tworzenia warunków wychodzenia ze skrajnego ubóstwa i marginalizacji społecznej poprzez stworzenie stałego systemu wsparcia i pomocy psychologicznej i pomocy prawnej bezrobotnym kobietom i ich rodzinom z terenu Kolbuszowej. Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
--> Czas na pracę – praca na czas - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju

- koszt projektu po stronie naszej organizacji to około 120 000,00 zł. Koszty projektu w roku 2008 - 13132,58 zł. Projekt realizowany był w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, partnerstwo stworzone w ramach projektu miało charakter lokalny – obejmowało województwo podkarpackie. Celem projektu było: poprawienie zatrudnialności, pobudzenie aktywności zawodowej i trwałe zaistnienie na rynku pracy osób z grup dyskryminowanych i zminimalizowanie barier w korzystaniu przez małe i średnie przedsiębiorstwa z zatrudnienia tymczasowego wobec osób dyskryminowanych (czyli: osób starszych, pow. 45 lat, młodzieży, 15–24 lat, osób z niższym wykształceniem, osób z terenów wiejskich, długotrwale bezrobotnych kobiet). Ponadto celem projektu było zachęcanie pracodawców do stosowania zatrudnienia tymczasowego wobec grup dyskryminowanych. Działania projektowe: identyfikacja i zaangażowanie grup docelowych oraz pracodawców w prace projektu, identyfikacja stanowisk, którym można przypisać standardy wymagań co do kwalifikacji pracowniczych, opracowanie standardów wymagań dla wybranych stanowisk, określenie kluczowych kompetencji, odpowiadających standardom, podniesienie kwalifikacji grupy docelowej w odniesieniu do opracowanych standardów (analiza kwalifikacji, opracowanie programów szkoleniowych, szkolenia, stworzenie systemu certyfikacji), pilotażowe zatrudnienie (3–6 miesięcy) w wybranych firmach.
--> „Animator” – Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej
Projekt realizowany był w temacie A programu EQUAL, którego celem było ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy oraz promowaniem rynku pracy otwartego dla wszystkich. Było to partnerstwo o charakterze geograficznym, które składało się początkowo z 13 instytucji, w drodze otwartego konkursu zostało rozszerzone do 18. Stowarzyszenie „Victoria” pełniło rolę partnera w tym projekcie, liderem była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Nadrzędnym celem projektu było wyrównywanie szans na rynku pracy Podkarpacia poprzez wspólne wypracowanie i przetestowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Aby zostało to sprawnie przeprowadzone, określono szczegółowe cele. Obejmowały one m.in. analizę barier i nierówności na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup docelowych, opracowanie modelu pracy i programu szkoleń dla animatora, przetestowanie modelu pracy animatora w partnerstwach lokalnych z uwzględnieniem specyfiki trzech obszarów: wiejskiego(powiat rzeszowski z wyłączeniem miasta Rzeszowa), poprzemysłowego(powiat tarnobrzeski), i popegeerowskiego (powiat bieszczadzki), aktywizację zawodową beneficjentów ostatecznych na trzech obszarach przy współdziałaniu z pracodawcami. Grupa docelowa: Działania były skierowane do osób i grup najbardziej dyskryminowanych na rynku Podkarpacia tj. mieszkańców wsi, kobiet, osób o niskim wykształceniu, osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto odbiorcami projektu byli potencjalni pracodawcy. Koszty roku 2007 - 42178,42 zł;przybliżony koszt całkowity projektu to 600000,00 zł. Jest to część finansów, które przypadły na nasze Stowarzyszenie jako jednego z 14 partnerów projektu. Założenia: „Animator” realizowany był w oparciu o doświadczenia innych krajów (Holandia, Niemcy). Gwarancją na wyrównywanie szans miała być indywidualna praca z bezrobotnymi, podczas, której zastosowano innowacyjne metody i narzędzia najbardziej odpowiednie dla konkretnej osoby, podnoszenie jej kwalifikacji w trakcie indywidualnego postępowania. Projekt stanowił pilotaż nowej formy pomocy osobie bezrobotnej – zawodu animatora jako alternatywy dla innych metod aktywizacji zawodowej. Animator „zajmował się” indywidualnie bezrobotnym. W projekcie przewidziane było wsparcie finansowe przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji i poziomu wykształcenia animatorów. W związku z faktem, iż najsłabsze grupy społeczne nie były zdolne korzystać w pełni z istniejących sposobów zatrudnienia (m.in. ze względu na małą mobilność) w ramach „Animatora” zaproponowany został indywidualny kontakt bezrobotnych z przygotowaną do tej roli osobą. W ramach działań powstały 20-osobowe grupy beneficjentów, które miały w każdej chwili możliwość skorzystania z pomocy animatora (na każdym z trzech obszarów było zatrudnionych po 5 animatorów). Animatorzy byli do dyspozycji beneficjentów, co ważne to animatorzy przyjeżdżali do bezrobotnych a nie oni do nich. Zaplanowane były następujące rezultaty: --> utworzenie trzech ośrodków (Rzeszów, Tarnobrzeg, Ustrzyki Dolne), --> diagnoza sytuacji grup wykluczonych, --> diagnoza stanu współpracy pomiędzy NGO-sami, sektorem państwowym i prywatnym pod kątem rozwoju gospodarki społecznej, --> opracowanie metod współpracy pomiędzy partnerami, --> diagnoza wpływu nowych regulacji prawnych na rynek pracy, --> analiza stereotypów i podejścia przedsiębiorców do grup dyskryminowanych, --> zmiana jakości tych grup poprzez działalność szkoleniową, doradczą, --> stworzenie pakietu narzędzi, praktyk testujących rozwiązania gospodarki społecznej, --> opracowanie skutecznych programów szkolenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi, --> opracowanie pakietu usług doradczych niezbędnych dla grup zagrożonych i uwzględnienie ich potrzeb w planowanych działaniach. Innowacje: Nowatorstwo projektu polegało na pilotażu nowej formy aktywizacji zawodowej, dotychczas nie funkcjonującej w Polsce, czyli animatora. Był swego rodzaju omnibusem. To było połączenie doradcy zawodowego, psychologa i osoby, która opiekowała się rodziną osoby bezrobotnej. Był jednocześnie i doradcą gospodarczym. Miał podstawową wiedzę z zakresu rynku pracy.
Projekt "Opiekunka - nowe umiejętności, większe szanse"
sfinansowane w ramach działania 1.6 w latach 2006-2007, projekt realizowany w partnerstwie.
Projekt "Liderki na rzecz pokoju i demokracji"
rok 2007, koszt - 948,17 zł.
Projekt "Follow up to FWCW"
rok 2007, działania zmierzające do skłonienia kobiet do badań cytologicznych, w celu zmniejszenia umieralności kobiet na Podkarpaciu na raka szyjki macicy, gdy zostanie odpowiednio wcześnie wykryty. Koszt projektu - 9259,91 zł.
Projekt "Kobiety na start"
sfinansowanego w ramach programu FIO, koszt projektu 40010,34 zł ; rok 2007.
Projekt "Akcja Akacja"
rok 2007, koszt - 302,90 zł.
Projekt "Spotkanie Kosowo: Bez kobiet się nie uda"
, rok 2007, w ramach projektu Fundacji Partners, koszt 400,00 zł.
Projekt "Na nowo aktywni i przydatni"
, rok 2008, sfinansowane z FIO, koszt projektu 78333, 16 zł.
Projekt "Kliknij po telepracę"
, w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2008-2009, sfinansowane w ramach POKL; koszt całkowity realizacji projektu po stronie naszej organizacji to 76397,81 zł.
Projekt "Turystyczne zaplecze"
był realizowany w okresie od stycznia 2009 do czerwca 2010 w ramach POKL, Poddziałania 8.1.1, dla pracowniczek/ów sektora turystycznego i okołoturystycznego. Całkowity koszt projektu - 365332,28 zł.
Projekt "Godne Życie"
od lipca 2010 do czerwca 2012 roku, realizowany w ramach POKL; koszt roku 2010 - 104601,97 zł, koszt roku 2011 - 422000,09 zł.
Projekt "Szkoła lepszego startu"
2010-2011; w ramach POKL, koszt całkowity projektu 325473,84 zł.
Projekt "Aktywna wieś"
rok 2011, koszt całkowity - 48249,45 zł w ramach POKL
Projekt "Gospodynie regionu"
rok 2011, koszt całkowity - 47541,06 zł; sfinansowany w ramach POKL
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 242
Najnowszy Użytkownik: inodar
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "VICTORIA",
ul. 3 Maja 14 A 35-030 Rzeszów