„Prze³amaæ tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej”
Dodane przez Victoria dnia Kwiecieñ 03 2016 09:00:00Fundacja na rzecz Równo¶ci i Emancypacji STER
Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA i Stowarzyszenie WAGA


zapraszaj± serdecznie do udzia³u w konferencji
„Prze³amaæ tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej”

podsumowuj±cej wyniki badañ na temat przemocy seksualnej i monitoringu funkcjonowania nowego trybu ¶cigania przestêpstwa zgwa³cenia
14 kwietnia 2016 roku
Urz±d Marsza³kowski, Al. £ukasza Ciepliñskiego 4, RzeszówRozszerzona zawarto¶æ newsa


Fundacja na rzecz Równo¶ci i Emancypacji STER
Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA i Stowarzyszenie WAGA


zapraszaj± serdecznie do udzia³u w konferencji
„Prze³amaæ tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej”

podsumowuj±cej wyniki badañ na temat przemocy seksualnej i monitoringu funkcjonowania nowego trybu ¶cigania przestêpstwa zgwa³cenia
14 kwietnia 2016 roku
Urz±d Marsza³kowski, Al. £ukasza Ciepliñskiego 4, Rzeszów


PROGRAM:
9.30-9.45 – otwarcie konferencji:
W³adys³aw Ortyl – Marsza³ek Województwa Podkarpackiego
dr Magdalena Grabowska, Agnieszka Grzybek – Fundacja na rzecz Równo¶ci i Emancypacji STER
Marzena Wilk – Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA
9.45-10.45 – Powszechno¶æ i trwa³o¶æ przemocy seksualnej wobec kobiet: wyniki badañ ilo¶ciowych i jako¶ciowych
dr Magdalena Grabowska, Fundacja na rzecz Równo¶ci i Emancypacji STER
Marta Raw³uszko, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Moderacja: Anna B. Go³±bek, Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA
10.45-12.15 – „Szara strefa przemocy seksualnej” - panel dyskusyjny
Marzena Wilk, Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA
Zofia Nawrocka, autorka ksi±¿ki Gwa³t. G³osy kobiet wobec spo³ecznego tabu
Ewelina Seklecka – Fundacja Punkt Widzenia
Moderacja: Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równo¶ci i Emancypacji STER
12.15-13.00 – lunch
13.00-15.00 – Nowy tryb ¶cigania przestêpstwa zgwa³cenia – wyniki monitoringu
dr Magdalena Grabowska, Fundacja na rzecz Równo¶ci i Emancypacji STER
Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równo¶ci i Emancypacji STER
Przedstawiciel Prokuratury Okrêgowej w Rzeszowie
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Sêdzia Alicja Kuroñ, Przewodnicz±ca X Wydzia³u Karnego S±du Rejonowego w Rzeszowie (udzia³ niepotwierdzony)
Moderacja: Marzena Wilk, Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA
15.00-15.30 – podsumowanie i zamkniêcie konferencji