Tak internautki trolluj± Beatê Szyd³o na jej Facebooku. "Uprzejmie donoszê, ¿e zbli¿a mi siê okres"
Dodane przez Victoria dnia Kwiecieñ 04 2016 22:00:00
Rz±d pragnie kontrolowaæ nasze macice, komórki jajowe i ci±¿e. Czy to nie mi³e, ¿e tak o nas dba? U³atwmy mu zadanie - informujmy Pani± Premier Beatê Szyd³o o szczegó³ach naszych cykli.
Tak, jak zrobi³y to Amerykanki w stanie Indiana ( http://www.dose.com/health/28000/Women-Troll-Indiana-Governor-With-Hilarious-Calls-About-Their-Periods )- zasypmy nasz± Prezes Rady Ministrów informacjami, pytaniami lub w±tpliwo¶ciami zwi±zanymi z naszym cyklem miesi±czkowym, miesi±czk±, owulacj±, up³awami. Niech ma pe³n± kontrolê nad tym, co siê u nas dzieje, niech skupi siê tylko na nas! Mo¿e przypomni sobie, ¿e te¿ jest kobiet±. A je¶li nie, to przynajmniej jej Kancelaria bêdzie mia³a jakie¶ po¿yteczne zajêcie - otwieranie i czytanie setek maili i komentarzy, odbieranie dziesi±tek telefonów to przecie¿ ich praca!

Rozszerzona zawarto¶æ newsa
Jak?

Dzwoni±c pod numer: +48 (22) 694 75 70 (Sekretariat Prezesa Rady Ministrów Beaty Szyd³o)
E-maluj±c: sprm@kprm.gov.pl (Sekretariat Prezesa Rady Ministrów Beaty Szyd³o)
Komentuj±c na fanpage'u Pani Premier: https://www.facebook.com/BeataSzydlo/?fref=ts
Dzwoni±c pod numer: +48 222 500 115 (Departament Spraw Obywatelskich)
E-mailuj±c: kontakt@kprm.gov.pl (Departament Spraw Obywatelskich)
Komentuj±c na fanpage'u Kancelarii Premiera: https://www.facebook.com/kancelariapremiera
Tweetuj±c do Pani Premier: https://twitter.com/beataszydlo?lang=pl

A tak¿e:

jaroslaw.kaczynski@sejm.pl
beata.szydlo@sejm.pl
biuro@pis.org.pl
skep@episkopat.pl
kontakt@stopaborcji.pl
biuro@ordoiuris.pl (autorzy projektu ustawy)

Co?

Wszystko i ze szczegó³ami. Czêsto i masowo. Chwal±c siê, martwi±c, pytaj±c.
Na przyk³ad pochwalcie siê, ¿e dosta³y¶cie okres punktualnie.
Napiszcie, jak jest obfity i ile trwa.
Opisujcie, jak siê zmienia. Jak siê czujecie, co boli, jakich u¿ywacie podpasek.
Pochwalcie siê, ¿e w³a¶nie macie owulacjê.
Martwcie siê o ¶luz.
Zwierzajcie siê, gdy siê spó¼nia.
Cieszcie siê, gdy siê koñczy.
Pytajcie o dni p³odne.
¯±dajcie informacji na temat bólów podbrzusza.
Dzielcie siê rado¶ci±, ¿e krew gêsta i zdrowa.

Zasypcie ich, zalejcie ich szczegó³ami w ilo¶ciach hurtowych.
Niech maj± to, o co prosz± - pe³n± kontrolê nad naszymi narz±dami do rozrodu i pe³n± wiedzê o naszej kobieco¶ci.
I niech maj± przez to naprawdê TRUDNY OKRES.
#TRUDNYOKRES

To mo¿e byæ ¼ród³em natchnienia (im naprawdê siê uda³o! I s± wyra¼ne efekty - powa¿na rozmowa): https://www.facebook.com/Periods-for-Pence-565501973618299/?fref=ts