„Dziewuchy dziewuchom”
Dodane przez Victoria dnia Kwiecieñ 04 2016 09:00:00
Na Facebooku spontanicznie za³o¿ono grupê„Dziewuchy dziewuchom”. W tej chwili zrzesza ok. 67 tys. osób. Jej cz³onkowie (g³ównie cz³onkinie) opowiadaj± siê przeciw zakazowi aborcji. „£±czymy siê, aby zorganizowaæ wspóln± ponadpartyjn± akcjê sprzeciwu wobec projektu, który ³amie demokratyczne prawa i zagra¿a ¿yciu kobiet” – pisz±.
Rozszerzona zawarto¶æ newsa
Na Facebooku spontanicznie za³o¿ono grupê„Dziewuchy dziewuchom”. W tej chwili zrzesza ok. 67 tys. osób. Jej cz³onkowie (g³ównie cz³onkinie) opowiadaj± siê przeciw zakazowi aborcji. „£±czymy siê, aby zorganizowaæ wspóln± ponadpartyjn± akcjê sprzeciwu wobec projektu, który ³amie demokratyczne prawa i zagra¿a ¿yciu kobiet” – pisz±.

„Wy¶lij wieszak Pani Premier” – kobiety namawiaj± na Facebooku, ¿eby przes³aæ premier Beacie Szyd³o wieszaki i inne przedmioty, które kojarz± siê z nielegalnym zabiegiem usuwania ci±¿y. „Zasypmy pani± premier drucianymi wieszakami, drutami, kombinerkami, szyd³ami, obcêgami” – apeluj±. Kobiety niemaj±ce dostêpu do legalnych zabiegów, zdesperowane siêgaj± po drastyczne ¶rodki.