"Normalni ludzie" - reporta¿ Gra¿yny Bochenek
Dodane przez Victoria dnia Marzec 30 2016 09:00:00
Co wiemy o emigrantach i uchod¼cach, którzy trafiaj± do Europy? Jakie s± ich historie? Jak nap³yw migrantów oceniaj± ci Polacy, którzy sami kiedy¶ z naszego kraju wyjechali? W okresie Wielkiej Nocy zapraszamy Pañstwa do Hamburga, gdzie oko³o 20 procent mieszkañców to obcokrajowcy, a w zesz³ym roku do miasta trafi³o ponad 20 tysiêcy uchod¼ców z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Reporta¿ powsta³ dziêki stypendium Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej

Link
Rozszerzona zawarto¶æ newsa
Co wiemy o emigrantach i uchod¼cach, którzy trafiaj± do Europy? Jakie s± ich historie? Jak nap³yw migrantów oceniaj± ci Polacy, którzy sami kiedy¶ z naszego kraju wyjechali? W okresie Wielkiej Nocy zapraszamy Pañstwa do Hamburga, gdzie oko³o 20 procent mieszkañców to obcokrajowcy, a w zesz³ym roku do miasta trafi³o ponad 20 tysiêcy uchod¼ców z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Reporta¿ powsta³ dziêki stypendium Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej

Link